Usuwanie skutków pożaru

Pożary, nawet te które były szybko opanowywane przez ratowników straży pożarnej, powodowały duże straty materialne i duże zniszczenia. Nawet niewielkie ogniska pozostawiały po sobie teren wymagający dokładnego oczyszczenia, i w wielu przypadkach szybkiej utylizacji.

Usuwanie skutków pożarowych

odbiór odpadów po pożarzeProces oczyszczania terenu mógł być rozpoczęty natychmiast po otrzymaniu zgody przez inspektora straży pożarnej i orzeczeniu o bezpieczeństwie terenu. Budynki zniszczone przez wybuch pożaru nie nadawały się najczęściej do renowacji, więc były w pierwszej kolejności rozbierane, często nawet bez prób oczyszczania ich i doprowadzenia do stanu używalności, ze względu na wysokie koszty takich prac. Tymi czynnościami zajmowały się firmy rozbiórkowe, przeprowadzające nie tylko wyburzanie, ale również odbiór odpadów po pożarze w celu dalszej utylizacji. Odpady pożarowe z reguły nie nadawały się do recyklingu, z racji poważnych uszkodzeń czy nawet całkowitego zniszczenia, więc musiały zostać wywiezione na wyznaczone miejsce i składowane, a w tym celu większość firm utylizacyjnych i rozbiórkowych używała pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, by wszystkie odpady usunąć z miejsca oczyszczanego jak najszybciej. Transport takich odpadów był o tyle łatwiejszy niż utylizacja materiałów niebezpiecznych, iż nie wymagał zastosowania specjalnie zabezpieczanych pojazdów. Był więc o wiele tańszy niż wywóz niebezpiecznych chemikaliów czy materiałów, dzięki możliwości zastosowania standardowych samochodów transportowych.

Niewiele pozostałości po pożarach stanowiło bowiem zagrożenie samo z siebie, więc takowe mogły być przewożone i składowane na o wiele mniej restrykcyjnych zasadach. Te odpady które mogły być wykorzystane ponownie, były natomiast segregowane i oczyszczane by później być przeznaczonymi do sprzedaży lub użycia.